Scroll Top

Политика на поверителност

Политика за поверителност и защита на личните данни

„Евронова Трейдинг” ЕООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. „Евронова Трейдинг” ЕООД се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.

Моля да прочетете тази Политика за поверителност внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси относно настоящата Политика за поверителност, свържете се с нас на тел.: 082 830 022, мобилен: 0882 865 265 или email: evronova2020@gmail.com. Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящата Политика за поверителност, не използвате този уеб сайт.

„Евронова Трейдинг” ЕООД зачита неприкосновеността на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани във връзка с предоставяни от дружеството услуги.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

Използвайки тази Интернет страница, Вие се съгласявате с условията относно събирането, използването и разкриването на Вашите лични данни в съответствие с Политиката ни за поверителност.

Категории данни

1.1.Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на Администратора и клиента:
– имена, адрес, телефон и адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочени от Вас лица за контакт;
– имена, адрес, телефон и адрес на електронната поща на посочени от Вас лица за контакт на Ваш пълномощник, служител или др. лице, което сте упълномощили да Ви представлява пред Администратора във връзка с изпълнение на договора;
– данни, събирани при плащане, направено към Администратора.

1.2.Данни, изготвени и генерирани от Администратора в процеса на предоставяне на услугите:
– номер на договор, клиентски номер и др. подобни;
– данни, необходими за изготвяне на фактури, стойност на ползваните услуги;
– информация за начин на плащане, извършени и дължими плащания;
– информация за промени в ползването на услугите, ограничения и възстановяване
– на услугите;
– IP адрес при посещение на уебсайта ни;
– вид на устройството, от което е осъществен достъп до сайта ни, неговата операционна система и вид на използвания браузър;
– конкретните действия, които предприемате, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта;
– дата и време на посещенията;
– информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително изпратени писма на електронна поща, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.

1.3.Администраторът не събира и не обработва специални категории лични данни, като например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалната ориентация на физическото лице. Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на Администратора.

2.Цели и правни основания за обработване на личните данни
2.1.Администраторът събира и обработва личните данни, които са предоставени директно от Вас само за следните цели, а именно:
– с цел предоставяне на услуги, които Администраторът предлага и идентифициране на бъдещите и настоящи клиенти;
– за осъществяване на контакт с Вас чрез email;
– за изпълнение на задължения по договор;
– за изпълнение на нормативно установено задължение на Администратора на лични данни, в съответствие с приложимото право;
– счетоводни цели;
– статистически цели.

2.2.Администраторът събира и обработва Вашите лични данни, които са събрани автоматично за следните цели, а именно:
– подобряване ефективността и функционалността на уеб сайта;
– изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който уеб сайтът е бил използван.
2.3.Администраторът няма право да използва събраните личните данни за други цели, освен посочените в този раздел от настоящата Политика за поверителност. Той не продава предоставени от физическото лице лични данни на трети страни.

3. Принципи при обработка на личните данни
Администраторът следва следните принципи при обработка на личните данни, а именно:
– Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;
– Личните данни се събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
– Личните данни са подходящи и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
– Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

4. Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни
4.1.Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на физическите лица, за които се отнасят данните.
4.2.Други администратори на лични данни, на които Администраторът предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име:
– компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Администратора предоставянето на информация, сред която и лични данни, като съдебни и различни надзорни/регулаторни държавни органи;
– на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на дейностите на Администратора или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни;
– куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени от euronova.bg стоки;
– счетоводна фирма, обслужваща дейността на Администратора;
– лица, които по възлагане на Администратора поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
– банките и други разплащателни фирми, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
– лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
– лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери, свързани с дейността ни.

5.Обработване на лични данни
5.1.Администраторът обработва личните данни на физическите лица самостоятелно или чрез възлагане на счетоводна фирма, обработваща данните от името на Администратора.

6. Защита на лични данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти.
6.1.Полагаме големи усилия да защитим вас и euronova.bg от неупълномощен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на информацията, като за целта:
– Достъпът до личната информация е ограничен само до служителите, подизпълнителите и представителите на www.euronova.bg, които се нуждаят от нея, за да я обработват. Всеки, който има такъв достъп, е обвързан със строги договорни задължения за спазване на конфиденциалност, неизпълнението на които може да доведе до дисциплинарни наказания или прекратяване на взаимоотношенията.
– Цялата лична информация, която физическото лице предостави на Администратора се съхранява на сигурни и надеждни сървъри.
6.2.При упражняване на правото на достъп от физическото лице, исканата информация се предоставя на e-mail адреса, който е посочил лицето.
6.3.Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които Администраторът отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни.
6.4.В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът, без ненужно забавяне, но не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.
6.5.Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът без ненужно забавяне, съобщава на субекта за нарушението.
6.6.Осигуряването на защитата на личните Ви данни е и Ваша отговорност. При ползване на обществени и технически и програмни средства, които не са Ваша собственост, за достъп до www.euronova.bg, след приключване на престоя си на този сайт(а и във всеки един сайт, където използвате идентификация за вход) да се уверите, че сте затворили потребителската си сесия.

7. Вашите права във връзка с обработването на личните данни
Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:
– да получите достъп до личните Ви данни и информация, свързана с тях. Може да поискате от Администратора информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД;
– да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на законодателството;
– да възразите пред Администратора по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
– да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, но само когато обработването им се основава единствено на Вашето съгласие;
– да подадете жалба до КЗЛД, ако считате, че правата Ви са засегнати.

8. Задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни
Личните данни, които се изискват да се предоставят от Вас, са съобразени с услугите, които се предлагат от Администратора и имат задължителен характер. Предоставянето на изискваните лични данни е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни:
– Администраторът няма да бъде в състояние да предостави желаната от Вас услуга;
– Администраторът няма да може да Ви отговори при получаване на запитване във формата за контакт.

9. Линкове – сайтът може да включва линкове към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези линкове, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

Тази Политика за поверителност последно е осъвременена на 6 май 2018 година и се въвежда във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.